| Szabályzat

Mit sütsz, kis szűcs?
Most főzz is, és nyerj!

Játék Szabályzat

SÜSS ÉS FŐZZ A RAMA-VAL!
A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A jelen Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Upfield Hungary Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. IV. emelet, Adószám – 25353745244, cégjegyzékszám – 01 09 270250 a továbbiakban: Szervező) által a 2021-es évben meghirdetett „Süss és főzz a Rama-val!” nyereményjátékra (továbbiakban Játék) vonatkozik. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.1 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek, továbbá METRO áruház esetében regisztrált ügyfélként működő, Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult (ideértve az egyéni vállalkozót is e minőségében), érvényes, saját nevére szóló METRO kártyával, és Magyarország területén található állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt.

2.1 A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1);
• A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) White Rabbit Reklámügynökség Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14-B. 3. emelet, Adószám -13824943242 Cégjegyzékszám – 01 09 875142) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• továbbá a www.ramajatek.hu microsite-ot üzemeltető Pixelranger Studio Kft. (2721 Pilis, Attila utca 37., Adószám: 24245896213, Cégjegyzékszám: 13 09 161686) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.2 A nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021. október 18. 00:00 órakor kezdődik és 2021. december 31. 24:00 óráig tart.

2.3 A Játékban történő részvétel menete
Azok a Játékosok, akik a Játékban résztvevő üzletekben, azaz bármely magyarországi kereskedelmi üzletben egyidejűleg vásárolnak legalább 1 darab Rama dobozos margarint (ebbe a kategóriába tartozik a Rama 100% növényi alapú vajalternatíva 250 g is) és legalább 1 darab Rama 500 grammnak megfelelő sütőmargarint (1×500 g sütőmargarin vagy 2×250 g sütőmargarin) a Játék 2.2 pontjában rögzített időtartam alatt, és feltöltik a személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím és telefonszám) megadása mellett a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP-kódot és a keletkezési dátumot, illetve vagy számla kiállítása esetén a számlaszámot (ideértve az online vásárlás esetén az e-mailben kapott számla számát is) a https://www.ramajatek.hu oldalra, azon belül is a fenti weboldalon található Kódfeltöltés menüpontban (a továbbiakban együtt: „Pályázat”), sorsoláson vesznek részt.
A vásárlást igazoló blokkon/számlán egyértelműen, a pénztárgép általi megnevezés alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel/mely tételek a Játékban résztvevő, megvásárolt Rama termékek.
Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott valamennyi adat maradéktalan és helyes megadása esetén érvényes!

2.4 Az AP-kód a pénztárgép egyedi azonosítószáma, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: APA03102962). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. Jelen kód mintaként került megadásra, ezt kérjük, ne töltse fel!

2.5 METRO áruházakban történő vásárlás esetén AP-kód helyett a vásárlást igazoló számla sorszámának összes számjegyét szükséges megadni.

2.6 A Játékban résztvevő termékek:
• Rama Vajas Íz margarin 250 g (EAN kód: 8719200114036)
• Rama Vajas Íz margarin 400 g (EAN kód: 8719200114999)
• Rama Classic margarin 250 g (EAN kód: 8719200114081)
• Rama Classic margarin 400 g (EAN kód: 8719200115033)
• Rama sós margarin 400 g (EAN kód: 8719200123496)
• Rama vajas margarin 400 g (EAN kód: 8719200118775)
• Rama sós vajas margarin 400 g (EAN kód: 8719200118829)
• Rama 100% növényi alapú vajalternatíva 250 g (EAN kód: 8719200205512)

• Rama sütőmargarin 250 g (EAN kód: 8719200198869)
• Rama sütőmargarin 500 g (EAN kód: 8719200198838)
• Rama Vajas Íz sütőmargarin 250 g (EAN kód: 8719200212206)
• Rama laktózmentes sütőmargarin 250 g (EAN kód: 8719200212305)

2.7 A Játékosnak a pályázat beküldése során kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadnia a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével jelen Játék Szabályzatát és Adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően.

2.8 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül megőrizze úgy, hogy annak minden adata jól olvasható maradjon, és azt, amennyiben nyertessé válik, a jelen Játékszabályzat 4.2 pontja szerint a Lebonyolító számára rendelkezésre bocsássa.

2.9 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Lebonyolító az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a weboldal nem fogadja el Pályázatként, és a Játék során további Pályázatként nem is veszi figyelembe.

2.10 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.11 A szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.12 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a saját valós adataikat tartalmazó regisztrációjukat követően küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját valós adataival regisztrál, a Játékkal kapcsolatos, e-mail-postafiók, telefonszám-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.13 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.14 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.15 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált e-mail-címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A sorsolások menete és a nyerés módja, nyeremények
A sorsolások a Játék 2.2 pontban megadott kezdetét követően heti rendszerességgel hétfőn 15 órakor történnek az előző héten leadott pályázatokból. Az adott sorsolásokon az előző héten vasárnap 23:59 óráig leadott pályázatok szerepelnek. Minden alkalommal 5 nyertes és 3 pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolások nem nyilvánosak, sorsolási bizottság jelenlétében a beküldött pályázatokból random generátorral történik.

Sorsolások időpontjai, nyeremények
2021.10.25 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.11.01 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.11.08 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.11.15 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.11.22 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.11.29 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.12.06 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.12.13 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.12.20 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2021.12.27 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány
2022.01.03 15:00 5 db 100 000 Ft értékű Média Markt utalvány

Egy Játékos akár több nyeremény megnyerésére is jogosult lehet. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

Abban az esetben, amennyiben a heti nyeremények nyerteseinek bármelyike vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát az elektronikus úton (pl. pdf vagy jpg formátumban) nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító e-mail-címére, helyette tartaléknyertesként az adott sorsoláson kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek.

4. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

4.1 A Szervező a sorsolások eredményéről a sorsolásokat követően a kódfeltöltés során megadott e-mail-címen vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatban szereplő adatokból kinyert információ szerinti elérhetőségen haladéktalanul értesíti a nyereményről, valamint a nyeremények átvételének részleteiről, továbbá a nyertesek nevét közzéteszi a Játék weboldalán (www.ramajatek.hu) az Eddigi nyertesek menüpontban („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatalhoz valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

4.2 A nyertes Játékos köteles az Értesítést, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Lebonyolítónak a info@ramajatek.hu e-mail-címére küldött e-mail-üzenetben, amelyben megadják a postázáshoz szükséges címüket, és amelyhez mellékelten csatolják a nyertes kódot tartalmazó blokk/számla fényképét is. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, vagy nem küldi meg a Szervező részére a nyertes kódot tartalmazó blokk/számla fényképét, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni és részére a nyereményt átadni.

4.3 A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön, továbbá a nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy a 18. életévét betöltötte. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át.

4.4 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. Információ a Játékról
A Játékról részletes információk a https://www.ramajatek.hu weboldalon érhetők el. A Játékról további, de nem teljes körű információk érhetőek el a résztvevő boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A Játékosok a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információkért – ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is – az info@ramajatek.hu e-mail-címre írhatnak.

7. Adatvédelemi tájékoztató

7.1. Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendeletét, és a „29-es munkacsoport” állásfoglalásait, valamint az alkalmazás kapcsolódó tagállami előírásait és annak jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyenek a Játékosok személyes adataikhoz fűződő jogai, és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

7.2. Fogalommeghatározások

Játékos: minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő rögzíti, kezeli, tárolja.

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Játékos”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható a Játékos. A WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP-cím is személyes adat lehet. Személyes adatnak minősül többek között: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail-cím, felhasználónév, bankszámlaadatok.

WP29-es munkacsoport: az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport, mely az Európai Tanács mellett dolgozik, és amely főhatósági funkciójában össze fogja hangolni a tagállami felügyeleti hatóságokat.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/

Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

7.3. A ramajatek.hu üzemeltetője és egyben Adatkezelője a White Rabbit Reklámügynökség Kft. Az Adatkezelő Adatvédelmi Felelőssel rendelkezik, Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett. Az Adatvédelmi Felelős feladatait Bathó Réka látja el, aki az breka@whiterabbit.hu e-mail-címen érhető el.

7.4 Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól. A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

7.4.1 Cookie-k (sütik) kezelése
Meghatározás: a HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
Kétféle sütit használunk: időszakost és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.
• Elemző Cookie-k: arra szolgálnak, hogy figyelemmel kísérhessük, hogy a látogatóink hová kattintanak a weboldalon, és rögzíthessük, milyen tartalom érdekli őket.
• Közösségi Cookie-k: azért fontosak, hogy az oldalainkon található közösségi widgetek kapcsolatba tudjanak lépni a közösségi oldalakkal (Facebook, Google és Twitter).
• Partneri Cookie-k: arra szolgálnak, hogy nyomon követhessük a velünk partneri megállapodásban álló weboldalakról történő látogatásokat (Barion Pixel alap verzió).
• Technikai Cookie-k: elengedhetetlenek a weboldal futtatásához.
• Funkcionális Cookie-k: elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználóink elérhessék az általuk igényelt szolgáltatásainkat.

A cookie-k használatával nem kezelünk személyes adatokat, a látogatóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.4.2 Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó cookie-k
Weboldalunk működésekor az alábbi Google szolgáltatásokat használjuk:
• Google Ads: a Google Ads (korábbi nevén Google AdWords és Google AdWords Express) olyan online hirdetési megoldás, amelyet a vállalkozások arra használnak, hogy népszerűsítsék termékeiket és szolgáltatásaikat a Google Keresés, valamint a YouTube szolgáltatásban és más webhelyeken az interneten.
• Google Analytics: ez egy olyan szolgáltatás, ami részletes statisztikát nyújt egy weboldal forgalmáról. A fő cél, hogy optimalizálni lehessen a reklámokat a Google Analytics analízise alapján, így azt is, hogy a látogatók melyik oldalról kattintottak át, mennyi ideig maradtak az oldalon, de akár földrajzi elhelyezkedésüket is. A Google Analytics főleg belső cookie-k segítségével ad jelentést a Google Analytics ügyfeleinek webhelyein zajló látogatói tevékenységekről.

A felhasználók letilthatják az összes cookie-t, illetve külön-külön is törölhetik az egyes cookie-kat (további infó itt: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu).
A Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://policies.google.com/

7.4.3 Facebook pixel
A Facebook-képpont egy analitikai eszköz, amellyel mérhető a hirdetési tevékenység hatékonysága, és megismerhetők az emberek által a webhelyen végzett műveletek. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatok, hirdetések jeleníthetők meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.
Facebook Pixellel kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

7.5 A weboldal szolgáltatását kizárólag a 2-es pontban taglalt személyek vehetik igénybe.

7.6 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében
• a pályázat érvényessége,
• a nyertesek azonosítása,
• valamint kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
• és a nyeremények feladása/átadása céljából kezelje.

7.7 A Játékos abban az esetben vehet részt a Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a Pályázat regisztrációs folyamata során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta és az adatokat megadta.

7.6. A kódfeltöltés során egy időben rögzítésre kerülnek a következő adatok:
• vezeték- és keresztnév,
• telefonszám,
• e-mail-cím,
• AP-kód vagy számlaszám,
• a kódfeltöltés ideje és
• az egyedi IP-azonosító.

7.7. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő White Rabbit Reklámügynökség Kft. munkatársai, illetve a webtárhelyt biztosító Pixelranger Studio Kft (mint adatfeldolgozó) rendszergazdái férhetnek hozzá. Továbbá kizárólag a nyertesek adatai továbbításra kerülnek az 5. pontban meghatározott SZJA kötelezettség átvállalása céljából az Upfield Hungary Kft.-hez (mint adatfeldolgozóhoz).

7.8 Az adatok átadása az Adatkezelő White Rabbit Reklámügynökség Kft. és az adatfeldolgozó között az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződése alapján biztosított.

7.8. A webtárhelyt biztosító adatfeldolgozó a fennálló szolgáltatási szerződés alapján az adatokat a szolgáltatási szerződés megszűnésével véglegesen törölni köteles rendszereiből.

7.11. A nyereményekhez kapcsolódóan – kizárólag a kiszállítás lebonyolítása érdekében – a címadatokat továbbítjuk a kiszállítást végző futárcégnek. A futárszolgáltatást végző társasággal fennálló szerződésünk alapján a szolgáltató a kiszállítást követően köteles a megrendelő személyes adatait nyilvántartásából törölni.

7.12. A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk fel. Az adatokat – az adózási és számviteli jogszabályokban rögzített adatok kivételével, melyeket a jogszabályok által meghatározott ideig tárolunk – a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük. A regisztrációt kérés esetén töröljük.

7.13. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. A Játékos által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességéért és valódiságáért a Játékos a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

7.14 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Játékosok előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az Adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza, úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.
Valamennyi, az Adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus a Játékos személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

7.15. Adatvédelmi incidens bejelentése: tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik Adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az Adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő, mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és a Játékosok tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is), valamint az incidensek belső nyilvántartási rendjét kialakította.
Ugyanakkor kérjük Játékosainkat, hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet érzékelnek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy:
– személyes adataik feletti rendelkezést elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik,
– személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak vagy
– az adatok bizalmas jellegének sérülését feltételezik,

azt az Adatkezelő Adatvédelmi Felelősének haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

7.16. Játékosok jogai és általános jogorvoslati lehetőségei
A hozzáférés joga: a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: a Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog: a Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog: ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy a Játékos kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga: a Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: a Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: a Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

A Játékos jogorvoslati lehetőségei: amennyiben a Játékost tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
– tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését;
– hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését, valamint visszavonhatja hozzájárulását;
– kérelmére tájékoztatást kaphat az Adatkezelő által kezelt, illetőleg az általuk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról;
– a Játékos személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Játékos személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Játékos az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság: az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.ramajatek.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail-címeket, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.